Olumlayıcı Olanı Olumlama: Göçebe Duygulanım Üzerine

ARZU - 3     20-31     Rosi Braidotti

[1] Bu tebliğde, varoluşsal tutkular olarak duygu [affect] ve arzunun, Deleuze ve Guattari’nin felsefi müdahalesinde merkezi bir rol oynadığı fikri savunulmaktadır. Bu türden bir duygulanımın siyasi iktisadı, özcülük karşıtı, bedensel maddeciliğin neo-vitalist bir kanadı ile ilintilidir. Bu yaklaşım, postmodern düşünceye ve özellikle Fransız postyapısalcılığının Kuzey Amerika’daki kavranışına hâkim olan dolayımsal dil paradigmasını aleni bir biçimde eleştirmektedir. Göçebe duygulanımın güzergahı dışa dönüktür ve insan olmayanları da içeren bir ötekiler çokluğuyla kurulan karmaşık ilişkilere dayalıdır. Bu tasarıyı ayakta tutan etik, materyalist temelleri itibariyle Spinozacı, siyasi iktisadı bakımından üretkendir. Bu haliyle, Lacancı psikanalize damgasını vurmuş olan Eksik, Yasa, Gösteren diyalektiğinden, Derridacı yapı bozumdan ve bu düşünce şemasına yaslanan queer kuramlardan alabildiğine uzaktır. 

ARZU - 3 Dergisine Git

Kaos Q+

Tunus PTT, PK 12, Kavaklıdere-Ankara

+90 312 230 6277

İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA Logo kaosgldergi.com sitesi, Gökkuşağı Projesi kapsamında, İsveç Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Kurumu SIDA tarafından desteklenmektedir.
Validation error occured. Please enter the fields and submit it again.
Thank You ! Your email has been delivered.